Open hours: 08:00-TO-16:00 Mon-Fri
DATE SHEET :
DATE SHEET FOR MATRIC TECH 2ndANNUAL EXAMINATION 2024.
DATE SHEET FOR INTER TECH 1stANNUAL EXAMINATION 2024.
DATE SHEET FOR DIPLOMAS 1stANNUAL EXAMINATION 2024.
REVISED DATE SHEET FOR HSSC 1stANNUAL EXAMINATION 2024.
DATE SHEET FOR SSC 1stANNUAL EXAMINATION 2024.
DATE SHEET FOR MATRIC TECH 1stANNUAL EXAMINATION 2024.